Szanowni Państwo,

od początku prowadzenia działalności naszym priorytetem jest utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ograniczenie zakresu ich wykorzystania, z przeznaczeniem wyłącznie do celów dla jakich zostały zebrane, w tym przypadku związanych z przeprowadzeniem badania naukowego.

Informujemy, że Współdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź. Informacje o pozostałych Współadministratorach znajdzie Pani/Pan na https://expanseproject.eu/about-us/partners/. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji badania naukowego polegającego na poznaniu czynników narażenia środowiskowego (Expozomu) jako narzędzia wspierającego zdrowie populacji miejskiej na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan w informacji o przebiegu badania.

Współadministratorzy wspólnie ustalili cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ustalili zakresy odpowiedzialności, dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO,  w szczególności uzgodnili, iż:

– w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO,  właściwy jest każdy ze Współadministratorów samodzielnie, zobowiązując się jednocześnie do udzielania drugiemu Współadmistratorowi wszelkich niezbędnych informacji dla wykazania wywiązywania się z ciążących na nim obowiązków;

– każdy Współadministrator jest zobowiązany we własnym zakresie wywiązać się z obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że przez cały okres przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe w tym pobrany materiał biologiczny (krew ok 10 μL), będą należycie zabezpieczone i poddane ochronie zgodnej z wymogami prawnymi. Pani/Pana materiał biologiczny będzie przechowywany przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi do czasu zakończenia prowadzonego badania – nie dłużej jednak niż 10 lat, a następnie zostanie zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pani/Pana dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone (szyfrowane) i wykorzystane w formie bezosobowych wyników wyłącznie do celów naukowych (w tym publikacji naukowych), statystycznych oraz przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – biorąc pod uwagę swoją szczególną sytuację, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości wzięcia udziału w badaniu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się pisząc na adres każdego ze Współadministratorów, w tym z Inspektorem Ochrony Danych Instytutu pod adresem:

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. J.Nofera

Inspektor Ochrony Danych

św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

lub e-mail: iod@imp.lodz.pl

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń na górę
Skip to content